Warning: getimagesize(site_logo): failed to open stream: No such file or directory in /home/batdo214/public_html/wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-schema-template.php on line 441

Đề nghị chấp thuận cho Công ty Nam Tào

Đề nghị chấp thuận cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Tào góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4456/UBND-ĐC ngày 21/6/2022 về việc rà soát lại hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Nam Tào thuê quyền sử dụng đất tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm. Qua rà soát, đối chiếu các quy định của pháp luật về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh như sau:

đề nghị chấp thuận cho công ty nam tào

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1. Về dự án đầu tư

Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Nam Tào do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Tào làm chủ đầu tư (đang đề xuất dự án đầu tư) cụ thể:

– Mục tiêu: xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ phân bón sinh học và phối trộn phân bón vô cơ.

– Quy mô dự án: 2.9505,8m2, trong đó diện tích đất xây dựng công trình có mái che là 7.470m”; công trình không có mái che là 3.400m2; cây xanh, đường giao thông có tổng diện tích là 1§.636,8m?. Địa điểm: tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm.

– Thời hạn hoạt động dự án; 21 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư; tổng mức vốn đầu tư là 10 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án từ quý II⁄2022 đến quý IV/2023 hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động.

2. Về vị trí, diện tích đất đề nghị chấp thuận

Theo đề nghị của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Tào tại Văn bản số 06/Cv-Cty NT ngày 21/9/2022, như sau:

a) Vị trí, diện tích 29.505,8m” thuộc thửa 121, 126, tờ bản đồ số 43 và thửa số 4 tờ bản đồ số 48 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm.

b) Phạm vi ranh giới theo bản đồ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thiết lập ngày 14/03/2022.

c) Nguồn gốc: đất sản xuất nông nghiệp (CLN) của hộ gia đình, cá nhân đã được UBND huyện Bảo Lâm cấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DA 924811, số DA 924812, số DA 924814 ngày 27/5/2021.

d) Mục đích sử dụng đất sau khi nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp:

– Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phục vụ xây dựng các hạng mục công trình (nhà điều hành, nhà ở công nhân, nhà nghiên cứu sản phẩm, nhà xưởng, …): 7.470m2;

– Diện tích đất xin chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác phục vụ xây dựng các hạng mục còn lại (bãi ủ, xử lý nguyên liệu, vườn khảo nghiệm, đường giao thông, sân bãi, …): 22.035,8m.

e) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Tào cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, nộp tiền liên quan đến đất đai theo đúng quy định.

3. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bảo Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 19/4/2019, huyện Bảo Lâm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 thì vị trí khu đất thực hiện dự án thuộc quy hoạch đất ở, đất trồng cây lâu năm.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lâm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 thì dự án Nhà máy sản xuất phân bón Nam Tào do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Tào làm chủ đầu tư chưa có trong danh mục các công trình thực hiện năm 2022.

Tại Văn bản số 2023/UBND ngày 28/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất đối với dự án “Nhà máy phân bón Nam Tào” trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; trong đó có nội dung UBND huyện Bảo Lâm thống nhất cập nhật dự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 — 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

4. Về các quy định có liên quan

– Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 193 Luật Đất đai năm 2013: “Điều 193. Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tr sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án;

2. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; ”.

– Căn cứ Khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai năm 2013: “Điều 73. Sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh:

Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh. ”.

– Ngoài ra, tại Khoản 13 Điều I Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, quy định: “73. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: “Điểu 16. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất:…

Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp thì phải có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét có văn bản chấp thuận hoặc trả lời tổ chức kinh tế về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất. Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản này có thời hạn thực hiện lò 36 tháng kể từ ngày ký văn bản chấp thuận.

Về kết quả rà soát lại hồ sơ, đối chiếu các quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4456/UBND-ĐC ngày 21/6/2022

a) Xem xét việc đáp ứng điều kiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 28/7/2022, UBND huyện Bảo Lâm có Văn bản số 2023/UBND về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất đối với dự án “Nhà máy phân bón Nam Tào” trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; trong đó có nội dung UBND huyện Bảo Lâm thống nhất cập nhật dự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 — 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Như vậy, dự án nhà máy phân bón Nam Tào phù hợp với định hướng quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 — 2030 huyện Bảo Lâm.

b) Xem xét sự phù hợp về trình tự khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng đề nghị thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh là trường hợp được nhà nước khuyến khích thực hiện và hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai năm 2013.

Đề xuất

Từ những nội dung nêu trên, đối chiếu với các quy định liên quan và hồ sơ đính kèm, xét thấy Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Tào đề nghị chấp thuận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, cụ thể là đự án Nhà máy sản xuất phân bón Nam Tào tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm là phù hợp với quy định Luật đất đai năm 2013; Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét:

Chấp thuận cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Tào được lập hồ sơ, thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (dự án Nhà máy sản xuất phân bón Nam Tào đang xin chủ trương) tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm; với tổng điện tích 29.505,8m2.

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận và dự án Nhà máy sản xuất phân bón Nam Tào phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Tào có trách nhiệm:

a) Lập các thủ tục đất đai để thực hiện dự án đầu tư, thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan, chấp hành đúng quy định pháp luật.

b) Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để lập hồ sơ, thủ tục có liên quan đến dự án đầu tư.

Văn bản không có giá trị thay thế văn bản, quyết định chủ trương đầu tư; có thời hạn thực hiện là 36 tháng kế từ ngày ký văn bản chấp thuận.

Để nhận thêm nhiều thông tin về tình hình đất Bảo Lộc hãy truy cập https://minhbachland.com/tin-tuc/ hoặc liên hệ với Minh Bạch Land:


MINHBACHLAND.COM.VN

Trụ Sở: 264 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0931.555.959

Email: minhbachland@gmail.com

Website: minhbachland.com

Minh Bạch Land

Công ty TNHH Minh Bạch Land được thành lập từ năm 2015. Sau gần 5 năm hình thành và phát triển, đến nay Trí An Land đã khẳng định được uy tín và năng lực cạnh tranh hàng đầu trong ngành tư vấn, phân phối Bất động sản tại Việt Nam.. Với tôn chỉ hoạt động: Trọn chữ TÍN, vẹn niềm TIN, chúng tôi đã nỗ lực trở thành kênh tư vấn tin cậy, mang đến cho khách hàng những dự án, sản phẩm đầu tư chất lượng và tiềm năng sinh lời cao nhất.