Warning: getimagesize(site_logo): failed to open stream: No such file or directory in /home/batdo214/public_html/wp-content/plugins/wp-schema-pro/classes/class-bsf-aiosrs-pro-schema-template.php on line 441

Điều chỉnh tên công trình, hạng mục tại Bảo Lộc

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán  ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác chỉnh trang đô thị năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình: Bổ sung một số hạng mục phục vụ an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Hạng mục: Xây dựng bãi đậu xe tại đường Huỳnh Thúc Kháng ( trước trạm đăng kiểm);

Căn cứ Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung một số hạng mục phục vụ an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Hạng mục: Xây dựng bãi đậu xe tại đường Huỳnh Thúc Kháng ( trước trạm đăng kiểm);

Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình: Bổ sung một số hạng mục phục vụ an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Hạng mục: Xây dựng bãi đậu xe tại đường Trần Phú ( công viên trước nhà xe Thành Bưởi);

  Căn cứ Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung một số hạng mục phục vụ an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Hạng mục: Xây dựng bãi đậu xe tại đường Trần Phú ( Công viên trước nhà xe Thành Bưởi);

  Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng 02 trụ đèn cao 18m tại 02 nút giao thông Hồng Bàng – Đinh Tiên Hoàng và Quang Trung – Phạm Ngũ Lão – Ký Con;

  Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 02 trụ đèn cao 18m tại 02 nút giao thông Hồng Bàng – Đinh Tiên Hoàng và Quang Trung – Phạm Ngũ Lão – Ký Con;

Theo đề nghị của Liên phòng Tài chính – Kế hoạch – Quản lý đô thị tại Tờ trình số 127/TTrLP-TCKH-QLĐT ngày 10/10/2022.

điều chỉnh tên công trình hạng mục tại bảo lộc

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên các hạng mục thuộc công trình Bổ sung một số hạng mục phục vụ an toàn giao thông tại Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 27/12/2021, Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 06/6/2022, Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 24/6/2022, Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 26/8/2022, Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc, cụ thể như sau:

Từ Hạng mục: Xây dựng bãi đậu xe tại đường Huỳnh Thúc Kháng (trước trạm đăng kiểm và hạng mục: Xây dựng bãi đậu xe tại đường Trần Phú (công viên trước nhà xe Thành Bưởi).

Thành Hạng mục: Sửa chữa, bảo dưỡng bãi đậu xe tại đường Huỳnh Thúc Kháng (trước trạm đăng kiểm); Sửa chữa, bảo dưỡng bãi đậu xe tại đường Trần Phú (công viên trước nhà xe Thành Bưởi).

Điều 2. Điều chỉnh tên công trình Xây dựng 02 trụ đèn cao 18m tại 02 nút giao thông Xây dựng 02 trụ đèn cao 18m tại 02 nút giao thông Hồng Bàng – Đinh Tiên Hoàng và Quang Trung – Phạm Ngũ Lão – Ký Con tại Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 27/12/2021, Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 27/7/2022, Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc, cụ thể với nội dung như sau:

Từ Công trình Xây dựng 02 trụ đèn cao 18m tại 02 nút giao thông Xây dựng 02 trụ đèn cao 18m tại 02 nút giao thông Hồng Bàng – Đinh Tiên Hoàng và Quang Trung – Phạm Ngũ Lão – Ký Con.

Thành Công trình Lắp đèn, duy trì và bảo dưỡng 02 trụ đèn cao 18m tại 02 nút giao thông Xây dựng 02 trụ đèn cao 18m tại 02 nút giao thông Hồng Bàng – Đinh Tiên Hoàng và Quang Trung – Phạm Ngũ Lão – Ký Con.

Điều 3. Các nội dung khác được quy định tại tại Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 27/12/2021, Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 06/6/2022, Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 24/6/2022, Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 26/8/2022, Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 22/9/2022, Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 27/7/2022, Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND thành phố Bảo Lộc không thay đổi

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND – UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Để nhận thêm nhiều thông tin về tình hình đất nền Bảo Lộc hãy truy cập https://minhbachland.com/tin-tuc/hoặc liên hệ với Minh Bạch Land:


MINHBACHLAND.COM.VN

Trụ Sở: 264 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0931.555.959

Email: minhbachland@gmail.com

Website: minhbachland.com

Minh Bạch Land

Công ty TNHH Minh Bạch Land được thành lập từ năm 2015. Sau gần 5 năm hình thành và phát triển, đến nay Trí An Land đã khẳng định được uy tín và năng lực cạnh tranh hàng đầu trong ngành tư vấn, phân phối Bất động sản tại Việt Nam.. Với tôn chỉ hoạt động: Trọn chữ TÍN, vẹn niềm TIN, chúng tôi đã nỗ lực trở thành kênh tư vấn tin cậy, mang đến cho khách hàng những dự án, sản phẩm đầu tư chất lượng và tiềm năng sinh lời cao nhất.